top of page
diseño del libro
Obtenció del graduat en Educació Secundària Obligatòria 

Curs 23-24

Alumnat que pot presentar-s'hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves:

  1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2022 o 2023.

  2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2024. També hi pot concórrer l’alumne o alumna que faci els 17 anys l’any 2024 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

    --Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
    --Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
    --Ser esportista d’alt rendiment.

  3. Haver cursat l’ESO (el quart curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva.

  4. En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir quart d’ESO en el present curs 2023-2024. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats en ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Inscripció i realització de la prova

Gener-Febrer

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció

Publicació al tauler d'anuncis o al lloc web els continguts i criteris d'avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries.

29 gener - 12 febrer

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció

La sol·licitud per fer les proves s'ha de presentar entre el 29 de gener i el 12 de febrer de 2024 a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de 4t d'ESO per última vegada.

13-29 gener

Publicació de llista d'admesos

Publicació al tauler d'anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos. Del 13 al 19 de febrer de 2024.

Del 20 al 23 de febrer, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant de direcció del centre.

Presentació reclamacions exclosos

20-23 febrer

El termini per fer les proves és de l'1 al 14 de març de 2024. Els dies i hores de les proves estan publicades al tauler d'anuncis del centre.

El dia de la prova, els alumnes han de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor.

El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora.

Realització de les proves

1-14 març

Per saber-ne més podeu consultar aquest enllaç.

bottom of page