top of page
Projecte Educatiu de Centre

Missió

L’Institut-Escola L’Agulla del Catllar és una escola catalana, innovadora, que posseeix una cultura de centre qualificada que afavoreix la convivència entre tots els actors que intervenen en el procés educatiu.

 

Fomenten l’arrelament de l’alumne al món del poble en el qual viu i potenciem els valors d’aquesta societat.

 

Adaptem els mètodes d’ensenyament per millorar els aprenentatges dels nostres alumnes, atenent la diversitat existent al centre.

 

Optimitzem el màxim possible els recursos humans, infraestructurals i materials que tenim a l’abast.

 

Visió

Volem ser una escola catalana, innovadora i de qualitat que promogui valors del diàleg, convivència i el respecte a tothom, la igualtat i la solidaritat en el marc d’una societat democràtica.

 

Fomentarem l’ús de les noves tecnologies com a eina per a millorar els aprenentatges i la motivació dels alumnes, vers aquests.

 

Valorem la recerca constant cap a l’excel·lència educativa, intentant innovar i modificar tot allò que es cregui oportú i necessari, fruït de l’anàlisi de l’experiència educativa portada a terme.

 

Apostem per una organització d’escola moderna i europeista que afavoreixi noves metodologies i sigui oberta als nous sabers i tecnologies.

 

Valors

El valors que identifiquen la nostra escola són: diàleg, convivència, respecte, igualtat, solidaritat, valors medi ambientals i de participació democràtica.

bottom of page